Všeobecné obchodní podmínky

PRAVIDLA / VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Check-in / out

Ø  Check in: od 17:00 hod. v den příjezdu

Ø  Check out: nejpozději v 10:00 hod. v den odjezdu

Časný příjezd – Early Check-in

Ø  Pokud přijedete brzy ráno a chtěli byste okamžitý přístup ke svému pokoji, doporučujeme 
rezervovat si předchozí noc.

Ø  Služba se poskytuje v závislosti na dostupnosti pokojů a cena může být podle toho upravena.

Pozdní odjezd – Late Check-out

Ø  Pokud chcete zůstat na pokoji do doby Vašeho odjezdu, doporučujeme zakoupit si další noc.

Ø  Check-out od 11:00 do 17:00 hod. - 50 % Vaší ceny pokoje.

Ø  Check-out po 17:00 hod. - 100% Vaší ceny pokoje.

Ø  Služba se poskytuje v závislosti na dostupnosti pokojů a cena může být podle toho upravena.

Děti na pokoji:

Ø  Dítě v postýlce nebo posteli rodičů zdarma - pro děti 0-5 let je snídaně zdarma, pro děti 6-12 let lze snídani dokoupit

Ø  Dítě s nárokem na vlastní lůžko hradí plnou cenu lůžka

Stížnosti či připomínky:

Ø  Spokojenost Vás, našich hostů, bereme velmi vážně. Každou stížnost nebo komentář týkající se pobytu v našem hotelu byste měli již během Vašeho pobytu směrovat na recepci hotelu tak, abychom je mohli okamžitě řešit.

Ø  Problémy, které nemohou být vyřešeny na místě, by měly být podány písemně vedení hotelu na dd.development.czech@gmail.com

Zrušení (STORNO) / Změna rezervace

Ø  Nebude-li rezervace využita, aniž by byla včas zrušena, vyhrazuje si hotel právo na účtování 100% ceny za první noc.

Ø  Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoli z výše případné zálohové platby.

Ø  Změna rezervace učiněná do 17:00 hod. v den příjezdu nebude nijak zpoplatněna.

Ø  Rezervace pobytů za zvýhodněné ceny (včasné rezervace, last minute, atd.) jsou nevratné, jejich zrušení není možné a hotel si vyhrazuje právo účtovat 100% jejich hodnoty.

V případě zrušení skupinové rezervace (6 a více osob) platí následující STORNO podmínky:

Ø  Nebude-li rezervace využita, aniž by byla včas zrušena, vyhrazuje si hotel právo na účtování 100% ceny za první noc

Ø  1-4 dny před začátkem ubytování - 50% z celkové sumy za ubytovaní

Ø  5-14 dní před začátkem ubytování - 40% z celkové sumy za ubytovaní

Ø  15 a více dní před začátkem ubytování - 0% z celkové sumy za ubytovaní

Pokud se sníží počet osob ve skupině o více než 10%, mohou být uplatněny výše uvedené storno podmínky.

Dojde-li ve výjimečných případech ke stornu ze strany Ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.

Obecné informace a pravidla:

Ø  Přestože vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili přesnost informací obsažených v on-line nabídkách, nemůžeme převzít odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí třetích stran a vyhrazujeme si právo změnit, doplnit, anebo zrušit jakoukoliv rezervaci, informaci nebo nabídku on-line, a to kdykoliv.

Ø  Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování atp.) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.

Ø  Závazně objednat pobyt v hotelu Nautilus lze jenom písemnou či telefonickou formou (e-mailem nebo online přes rezervační formulář na webových stránkách a dalších portálech). Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením ze strany hotelu (e-mailem, poštou).

Ø  V případě, že host ubytovací službu přímo neobjednal, ale využívá ji, přistupuje tímto  ve smyslu ust. § 1892 obč. zák., k závazku k zaplacení ceny za ubytování a všem souvisejícím závazkům. Host se zavazuje uhradit veškeré závazky vyplývající z poskytnuté ubytovací služby včetně služeb souvisejících, zejména útrata v hotelovém baru, poplatek za ztrátu nebo poškození klíče/čipu, atd.  V případě poskytnuté záruky za zaplacení služeb poskytnutých ubytovatelem nebo placení bankovní kartou host výslovně souhlasí, aby cena služeb byla stažena z bankovní karty hosta nebo jiné poskytnuté záruky.

Ø  V pokojích i v ostatních prostorách hotelu vyjma míst k tomu přímo určených (terasa, venkovní zahrádka) je zakázáno kouření. V případě porušení zákazu kouření bude na místě udělena pokuta ve výši 2.000,-Kč a může být pobyt v hotelu okamžitě vypovězen bez nároku na vrácení peněz. Jedná se o vážné porušení všeobecných podmínek. 

Ø  Pokud ubytovaný host poruší svou povinnost užívat ubytovací prostor a přijímat služby s ubytováním spojené řádně (zejména ruší noční klid 22:00 – 6:00 hod, chová se nevhodně, obtěžuje ostatní hosty hotelu, porušuje zákaz kouření v prostorách hotelu, poškozuje hotel a jeho vybavení), je ubytovatel oprávněn dát ubytovanému okamžitou výpověď,  přičemž forma výpovědi může být i ústní. Pokud se porušení povinnosti nedopustí sám ubytovaný, ale pouze osoby, které spolu s ním ubytovací prostor užívají, má to pro ubytovaného stejné důsledky, jako by se porušení povinnosti dopustil přímo ubytovaný. Za každé takovéto porušení povinnosti vzniká ubytovateli právo požadovat po ubytovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 EUR.

Ø  Penzion Harmonie i Hotel Natutilus neručí za cenné věci ponechané na pokoji.

Provozovatel:
DD Development Czech s.r.o.